PHOTOSHOP 5.5 VALIKOT


Index

Paletit

File Arkisto
Edit Muokkaa
Image Kuva
Layer Taso
Select Valitse
Filter Suodin
View Näyttö 
Window Ikkuna
Help Apua


File Arkisto

New Uusi (ctrl +n) luodaan uusi kuvaikkuna.
Open Avaa (ctrl+o) avataan tallennettu kuvatiedosto
Open As  Avaa muodossa (alt+ctrl+o) Jos Macintosh-koneessa on tallennettu, niin ettei tiedostonimessä ole lopputarkennetta (esim.tif), niin kuva voidaan avata tästä (formaatti täytyy silti tietää).

Close Sulje (ctrl+w) suljetaan aktiivinen kuva
Save Tallenna (ctrl+s) tallennetaan aktiivinen kuva
Save as Tallenna nimellä (shift+ctrl+s) tallennetaan aktiivinen kuva uudella nimellä tai formaatilla
Save a Copy Tallenna kopio (alt+shift+s) tallennetaan aktiivisena olevasta kuvasta kopio uudella nimellä tai formaatilla
Save for Web Tallenna webiä varten (alt+shift+ctrl+s) tallennetaan kopio kuvasta Gif-, Jpg- tai Png- formaateissa optimoituna web-sivua varten
Revert Palaa tallennettuun perutaan kaikki muutokset mitä kuvaan on tehty edellisen tallennuksen jälkeen

Place Sijoita sijoitetaan kuva Eps- tai Pdf-tiedostosta
Import Lue

 • Select TWAIN_32 Source  Valitse TWAIN_32 lähde valitaan Twain_32 laite tai ohjelma listasta jos laitteita on useampia (esim. skanneri tai digitaalikamera)
 • Twain_32 Twain_32 avataan Twain_32 yhteensopiva laite tai ohjelma (joka valittiin edellisessä)

Export Kirjoita

 • GIF89a Export Kirjoita GIF89a tallennetaan kuvasta kopio Gif-formaatissa (jos kuva on indeksoitu voit valita läpinäkyviä värejä)
 • Paths to Illustrator Reitit Ilustratoriin viedään reittityökalulla valitut reitit Adobe Illustrator ohjelmaan

Automate Automatisoi joitakin automatisoituja toimintoja (säästää työtä).

File Info Tiedot tallennetaan kuvatiedostoon teksti-informaatiota (ohjeita, tekijänoikeustietoja tms.)

Page Setup Arkin määrittely (shift+ctrl+p) muutetaan tulostimen ja tulostettavan kuvan asetuksia
Print (ctrl+p) tulosta aktiivinen kuva

Jump to Siirry (shift+ctrl+m) voidaan siirtyä käsittelemään kuvaa Adobe Image Ready 2.0 ohjelmassa (tai muussa määrätyssä ohjelmassa)

Preferences Oletusarvot voidaan muuttaa Photoshopin yleisiä asetuksia kuten mittayksiköitä, kursoreita ym.
Color Settings Väriasetukset voidaan muuttaa Photoshopin väriasetuksia

Adobe Online voidaan ottaa yhteys Adoben verkkopalvelimeen päivityksiä ym. varten (jos verkkoyhteys on olemassa)

1 C:kuva.jpg (tms.) neljä viimeistä käsiteltyä kuvaa näkyvät tässä nopeaa uudelleenavaamista varten

Exit Poistu (ctrl+q) suljetaan Photoshop (jos tallentamattomia töitä on auki, ohjelma kysyy niiden tallentamisesta)


Edit Muokkaa

Undo / Redo Peru / Tee uudelleen (ctrl+z) voidaan perua viimeisin muutos mitä kuvaan on tehty (ja vastaavasti tehdä muutos uudelleen)

Cut  Leikkaa (ctrl+x) kopioidaan valittu alue leikepöydälle ja poistetaan se samalla
Copy  Kopioi (ctrl+c) kopioidaan valittu alue leikepöydälle
Copy Merged  Kopioi yhdistetty (shift+ctrl+c) kopioidaan kaikilta tasoilta yhdistettynä valittu alue leikepöydälle
Paste Sijoita (ctrl+v) liitetään kopioitu alue leikepöydältä aktiiviseen kuvaan uudeksi tasoksi
Paste Into  Sijoita sisään (shift+ctrl+v) liitetään kopioitu alue leikepöydältä aktiiviseen kuvaan valitun alueen sisään (maskattuna tasona)
Clear Pyyhi (delete) tuhotaan valittu alue

Fill  Täytä täyttää valitun alueen jollakin värillä
Stroke Piirrä tekee valinnan muotoiset ääriviivat piirtovärillä

Free Transform Vapaa muunnos (Ctrl+t) valittua aluetta voidaan käännellä ja sen kokoa muuttaa kahvoista vetämällä (hyväksytään Enterillä perutaan Esc:llä)
Transform Muunna

 • Again Uudelleen (shift+ctrl+t) tehdään sama tehoste uudestaan
 • Scale Skaalaus muutetaan valitun alueen kokoa kahvoista vetämällä
 • Rotate Käännä pyöritetään valittua aluetta
 • Skew Vinota väännetään valittua aluetta
 • Distort Vääristä Vääristetään valittua aluetta
 • Perspective Perspektiivi luodaan perspektiivimäinen tehoste valittuun alueeseen
 • Numeric Numeerinen edelliset numeroin ilmaistuna
 • Rotate 180° Käännä 180°  käännä valittu alue ylösalaisin
 • Rotate 90° CV Käännä 90° myötäpäivään  käännä valittua aluetta suorassa kulmassa myötäpäivään (vasempaan)
 • Rotate 90° CCV Käännä 90° vastapäivään käännä valittua aluetta suorassa kulmassa vastapäivään (oikeaan)
 • Flip Horizontal Vaakapeilikuva käännä valittu alue vaakasuunnassa peilikuvaksi
 • Flip Vertical Pystypeilikuva käännä valittu alue pystysuunnassa peilikuvaksi

Define Pattern Määritä kuvio valitaan neliönmuotoinen alue josta määritetään taustakuvio (jonka sitten Fill -komennolla voit siirtää tekstuuriksi muualle)

Purge Tyhjennä tästä voit vapauttaa muistia esim. tyhjentämällä leikepöydän, tyhjentämällä Undo:n tai Historyn tai Tekstuurin muistista.


Image Kuva

Mode Tila

 • Bitmap Bittikartta muutetaan harmaasävykuvakuva 1-bittiseksi  mustavalkoiseksi bittikarttakuvaksi (kaksi väriä) (kaikki kuvankäsittelytoiminnot eivät toimi)
 • Grayscale Harmaasävy muutetaan kuva harmaasävykuvaksi (riippuen asetuksista kaikki kuvankäsittelytoiminnot eivät välttämättä toimi)
 • Duotone Voidaan muuttaa kuva monotone, duotone, tritone tai quadtone kuvaksi (1-4 eriväristä mustetta)
 • Indexed Color Indeksoidut värit RGB (24bit) värien muuttaminen esim 8-bittiseksi 256-väriä (kaikki kuvankäsittelytoiminnot eivät toimi)
 • RGB Color RGB-väri muutetaan kuva 24-bittiseksi täysvärikuvaksi (kaikki suotimet ym. toimivat)
 • CMYK color CMYK-väri muutetaan kuva 32-bittiseksi nelikanavakuvaksi (kirjapainoja tai tulostusta varten)
 • Lab color Lab-väri muutetaan kuva Lab-väritilaan (Laiteriippumaton kolmiulotteinen värinmääritysjärjestelmä, Photoshopin sisäinen värijärjestelmä)
 • Multichannel Monikanava muutetaan kuva monikanava-väritilaan (8-bittinen)
 • 8 Bits/Channel 8 Bittiä/kanava jokaisessa osavärissä on 256 sävyä eli 8 bittiä (RGB-kuvassa 16777216 väriä)
 • 16 Bits/Channel 16 Bittiä/kanava jokaisessa osavärissä on 65536 sävyä eli 16 bittiä (RGB-kuvassa 2,814749767107e+14väriä)
 • Color Table Väritaulukko índeksoiduissa väreissä saat käytetyt värit näkyviin paletinomaisesti
 • Profile to Profile Profiilista profiiliin muutetaan väriprofiilia

Adjust Säädä tehdään kuvaan säätöjä (sävyala, värit, kontrasti jne.)

 • Levels Tasot (ctrl+l) säädetään kuvan sävyalaa histogrammi-ikkunan avulla
 • Auto Levels  Automaattiset tasot (shift+ctrl+l) ohjelma säätää sävyalan automaattisesti
 • Auto Contrast Autom. kontrasti  (alt+shift+ctrl+l) ohjelma säätää kontrastin automaattisesti
 • Curves Käyrät (ctrl+m) säädetään sävyalaa Gammakäyrän avulla
 • Color Balance Väritasapaino (ctrl+b) säädetään eri osavärien keskinäisiä suhteita
 • Brightness/Contrast Kirkkaus ja kontrasti säädetään kuvan kirkkautta ja kontrastia
 • Hue/Saturation Sävy ja kylläisyys sävyn ja kylläisyyden säätö
 • Desaturate Haalista säätää kylläisyysasteikon kunkin värin kohdalta nollaksi
 • Replace Color Korvaa väri voidaan muokata tiettyä sävyaluetta erikseen tilapäisen maskin avulla
 • Selective Color Selektiivinen värikorjailu lisätään painovärin osuutta tietylle värialueelle
 • Channel Mixer Kanavasekoitin voidaan yhdistää eri värikanavien informaatiota
 • Invert Negatiivi  (ctrl+i) muutetaan valinta negatiiviksi
 • Equalize Tasoita muuttaa tummimman värin mustaksi ja vaaleimman värin valkoiseksi ja tekee sävyalasta tasaisen
 • Threshold Kynnys muuttaa kuvan mustavalkoiseksi kaksivärikuvaksi (musta ja valkoinen)
 • Posterize Porrasta vähentää sävymäärää (julistemainen vaikutus)
 • Variations Variaatiot näyttää valmiita värinkorjausmahdollisuuksia

Duplicate Monista tekee aktiivisesta kuvasta samanlaisen kopion
Apply Image Käytä kuvaa voidaan yhdistää täysin samankokoiset kuvat käyttäen erilaisia sekoitustiloja
Calculations Laskenta sama kuin edellinen, mutta toimii vain yksittäisissä kanavissa

Image Size Kuvan koko kuvan koon, printtikoon ja resoluution muuttaminen (tarkistus)
Canvas Size Piirtoalueen koko muutetaan piirtoalueen kokoa (varsinainen kuva ei skaalaudu)
Crop Rajaa rajataan kuva valittuun alueeseen (muu häviää)

Rotate Canvas Käännä piirtoalue

 • 180° kääntää kuvan ylösalaisin
 • 90° CV myötäpäivään kääntää kuvan suorakulmaisesti vasempaan
 • 90° CCV vastapäivään kääntää kuvan suorakulmaisesti oikeaan
 • Arbitrary Valinnainen voit itse määrittää montako astetta kuvaa käännät
 • Flip Horizontal Vaakapeilikuva vaakasuuntainen peilikuva
 • Flip Vertical Pystypeilikuva  pystysuuntainen peilikuva

Histogram Sävyjakauma näyttää sävyjakauman histogrammi-ikkunassa

Trap Lihotus kompaktien väripintojen limittämisen asetukset painamista varten

Extract Erota (ctrl+alt+x) irrottaa kuvan osia taustasta

 

Layer Taso

New Uusi tekee erilaisia uusia tasoja

 • Layer Taso (shift+ctrl+n) tekee uuden tason
 • Adjustment Layer Säätötaso tekee uuden tason, jolle voit tehdä säätöjä (esim. sävyala, kontrasti jne)
 • Background Tausta jos kuvassa ei ole taustaa voit sen tehdä tästä
 • Layer Via Copy Tasolle kopioimalla (ctrl+j) kopioi aktiivisen tason sisällön ja luo siitä uuden tason
 • Layer Via Cut Tasolle leikkaamalla leikkaa aktiivisen tason sisällön ja luo siitä uuden tason

Duplicate Layer Monista taso tekee aktiivisesta tasosta kopion
Delete Layer Poista taso hävittää aktiivisen tason

Layer Options Tasoasetukset määrittää asetuksia aktiiviselle tasolle (esim. peittävyys)
Adjustment options Säätöasetukset määrittää asetuksia säätötasolle

Effects Tehosteet sisältää erilaisia tehosteita (esim. varjoja ja valoja)

 • Drop Shadow Varjo tekee tasolla olevalle objektille heittovarjon
 • Inner Shadow Sisävarjo tekee varjon tasolla olevaan objektiin
 • Outer Glow Ulkoinen hehku tekee objektin ulospäin hehkuvaksi
 • Inner Glow Sisäinen hehku tekee objektin hehkuvaksi
 • Bewel and Emboss Viiste ja korkokuva kohottaa objektin korkokuvaksi
 • Color Fill Väritäyttö täyttää objektin valitulla värillä
 • Copy Effects Kopioi tehosteet kopioi tasolla olevat tehosteet leikepöydälle (liitettäväksi toiselle tasolle tai kuvaan)
 • Paste Effects Sijoita tehosteet liittää leikepöydällä olevat tehosteet aktiiviseen tasoon
 • Paste Effects to Linked Sijoita tehosteet ketjutettuihin liittää tehosteen ketjutetuille tasoille
 • Clear Effects Pyyhi tehosteet poistaa aktiivisella tasolla olevat tehosteet
 • Global Angle Koko dokumentin kulma asetetaan oletussuunta esim. varjoille ja valoille
 • Create Layer Luo taso luodaan tehosteille oma tasonsa
 • Hide/Show all Effects Kätke/Näytä kaikki tehosteet voidaan piilottaa ja näyttää kaikki tasolla olevat tehosteet

Type Tyyppi?!? muokataan tekstitason ominaisuuksia

 • Render Layer Muodosta taso muutetaan tekstitaso normaaliksi kuvatasoksi (jotkut toiminnot, kuten transform tulevat mahdollisiksi mutta tekstiä ei voi enää muokata)
 • Horizontal Vaaka teksti kirjoitetaan vasemmalta oikealle
 • Vertical Pysty teksti kirjoitetaan ylhäältä alas

Add/Remove Layer Mask Lisää/Poista tasomaski tehdään tasolle maski

 • Reveal All Paljasta kaikki maski ei peitä mitään
 • Hide All Kätke kaikki maski peittää kaiken
 • Reveal Selection Paljasta valinta maski peittää kaiken muun paitsi valitun alueen
 • Hide Selection Kätke valinta maski peittää valitun alueen

Enable/Disable Layer mask Salli/Estä tasomaski tasolla oleva maski voidaan aktivoida ja poistaa käytöstä tästä

Group with Previous Ryhmitä edellisen kanssa (ctrl+g) taso voidaan ryhmittää alemman tason kanssa
Ungroup Pura ryhmitys (shift+ctrl+g) puretaan tasojen ryhmitys

Arrange Järjestä voidaan muuttaa tasojen järjestystä

 • Bring to Front Tuo eteen tuo aktiivisen tason päällimmäiseksi
 • Bring Forward Tuo eteenpäin  tuo aktiivista tasoa yhden tason ylemmäs
 • Send Backward Vie taaksepäin vie aktiivista tasoa yhden tason alemmas
 • Send to Back Vie taakse vie aktiivisen tason alimmaksi tasoksi (Background-tason jälkeen)

Align Linked Tasaa ketjutetut

 • Top Ylä ylös
 • Vertical Center Pystykeski pystysuunnassa keskelle
 • Bottom Ala alas
 • Left  Vasen vasemmalle
 • Horizontal Center Vaakakeski vaakasuorassa keskelle
 • Right Oikea oikealle

Distribute linked Jaa ketjutetut jakaa linkitetyt tasot

 • Top Ylä ylös
 • Vertical Center Pystykeski pystysuunnassa keskelle
 • Bottom Ala alas
 • Left Vasen vasemmalle
 • Horizontal Center Vaakakeski vaakasuorassa keskelle
 • Right Oikea oikealle

Merge  layers/down/linked Yhdistä tasot/alas/linkitetyt (ctrl+e) yhdistää tasoja keskenään
Merge Visible Yhdistä näkyvät (shift+ctrl+e) yhdistää näkyvissä,olevat tasot
Flatten Image Yhdistä tasot yhdistää kaikki tasot

Matting Tausta poistaa "hunnun" joka tulee pehmennetystä valinnasta siirrettäessä tämä uudelle tasolle

 • Defringe  Siisti reunus siistitään reunasta määrätty määrä pikseleitä muuttamalla niiden sävyt vastaamaan taustan sävyä
 • Remove Black Matte Poista mustaa vasten siistii mustan reunuksen 
 • Remove White Matte Poista valkoista vasten siistii valkoisen reunuksen 

Select Valitse

All Kaikki (ctrl+all) valitsee kaiken aktiivisella tasolla olevan
Deselect Kumoa valinta (ctrl+d) poistaa kaikki valinnat
Reselect Valitse uudelleen (shift+ctrl+d) valitsee uudestaan poistetun valinnan
Inverse Muu (shift+ctrl+i) kääntää valinnan päinvastaiseksi

Color Range Värialue tekee valinnan kuvasta värin mukaan

Feather Häivytys (alt+ctrl+d) pehmentää (häivyttää) valintaa

Modify Muuta muuttavat valintoja

 • Border Reunus valitsee tietyn levyisen aluen valinnan reunasta ja poistaa muun valinnan
 • Smooth  Pyöristä pyöristää teräviä kulmia
 • Expand Laajenna laajentaa valintaa annetun pikselimäärän verran
 • Contract Supista supistaa valintaa

Grow Kasvata kaikki valinnan vieressä olevat ja samanväriset pikselit valitaan
Similar Samanlaiset samanväriset pikselit valitaan

Transform Selection Muunna valinta voit muuttaa valinta-alueen kokoa ja paikkaa

Load Selection Lataa valinta voidaan ottaa käyttöön aiemmin talletettu valinta
Save Selection Tallenna valinta voidaan tallettaa valinta maskikanavana


Filter Suodin

Last Filter Edellinen (ctrl+f) tekee uudestaan edellisen suodintoiminnon
Fade Häivytä (shift+ctrl+f) voit muuttaa vielä edellistä suodintoimintoa

Artistic Taiteellinen sisältää taiteellisia suotimia
Blur Sumenna Nämä suotimet sumentavat
Brush Strokes
Siveltimen piirto jäljittelevät siveltimenjälkeä
Distort
Vääristä vääristävät kuvaa
Noise
Kohina lisäävät tai vähentävät kohinaa, roskia ym.
Pixelate
Pikselöinti pikselöivät kuvaa (mosaiikkimainen vaikutus)
Render
Muodosta kolmiulotteisia ym. suotimia
Sharpen Terävöitys terävöittävät kuvaa
Sketch
Luonnostele jäljittelevät piirtojälkeä
Stylize
Tyylittele tyylittely
Texture
Kuvio lisäävät kuvaa pintakuvioita
Video
videosuotimia
Other
Muu muita suotimia

Digimarc tekee tai lukee kuvan digitaalisen vesileiman (tekijänoikeus)

Plug-in suotimet tähän tulevat näkyviin asennetut plug-in suotimet


View Näyttö

New view Uusi näyttö avaa aktiivisen kuvan uudessa ikkunassa

Preview Esikatselu voidaan esikatsella erilaisissa väritiloissa
Gamut Warning Toistoalavaroitus (shift+ctrl+y) näyttää toistoalan ylittävät värit harmaalla peitettynä (värit joita ei voi tulostaa tarkasti)

Zoom In  Suurenna (ctrl++) zoomaa lähemmäs
Zoom Out Pienennä (ctrl+-) zoomaa kauemmas
Fit on Screen Sovita näytölle (ctrl+0) näyttää kuvan niin isona kuin se mahtuu kokonaan näytölle
Actual Pixels Todelliset pikselit (alt+ctrl+0) näyttää kuva 100% koossa
Print Size Tulostuskoko näyttää kuvan printattavassa koossa

Hide/Show Edges Kätke/näytä reunat (ctrl+h) näyttää tai ei näytä kuvassa valintoja
Hide/Show Paths Kätke/näytä reitit (shift+ctrl+h) näyttää tai ei näytä kuvassa reittejä

Show/Hide Rulers Näytä/kätke viivaimet näyttää tai ei näytä kuvassa viivaimia (viivaimesta voidaan vetää apulinjoja)

Show/Hide Guides Näytä/kätke apulinjat (ctrl+;) näyttää tai ei näytä kuvassa apuviivoja
Snap to Guides  Tartu apulinjoihin (shift+ctrl+;) objektit tarttuvat apulinjoihin
Lock Guides Lukitse apulinjat (alt+ctrl+;) lukitaan apulinjat paikalleen
Clear Guides Pyyhi apulinjat hävitetään apulinjat

Show/Hide Grid Näytä Piilota ruudukko (ctrl+") näyttää tai ei näytä kuvassa ruudukkoa
Snap to Grid Tartu ruudukkoon (shift+ctrl+") objektit tarttuvat ruudukon viivoihin


Window Ikkuna

Cascade Limitä kuvaikkunat ovat päällekkäin  (toistensa päällä)
Tile Rinnakkain kuvaikkunat ovat vierekkäin tai alekkain
Arrange Icons Järjestä symbolit järjestää  ikoneiksi pienennetyt kuvat näytön alareunaan
Close All  Sulje kaikki sulkee kaikki avoimet kuvaikkunat (kysyy tallentamisesta)

Show/Hide Tools Näytä/kätke työkalut näyttää tai piilottaa työkalupaletin

Show/Hide Navigator Näytä/kätke navigaattori näyttää tai piilottaa navigator-paletin
Show/Hide Info Näytä/kätke info näyttää tai piilottaa info-paletin
Show/Hide Options  Näytä/kätke asetukset näyttää tai piilottaa options-paletin

Show/Hide Color Näytä/kätke väri näyttää tai piilottaa liukuväripaletin
Show/Hide Swatches Näytä/kätke väriviuhkat näyttää tai piilottaa väriviuhkapaletin
Show/Hide Brushes Näytä/kätke siveltimet näyttää tai piilottaa sivellinpaletin

Show/Hide Layers Näytä/kätke tasot näyttää tai piilottaa tasopaletin
Show/Hide Channels Näytä/kätke kanavat näyttää tai piilottaa kanava-paletin
Show/Hide Paths Näytä/kätke reitit näyttää tai piilottaa reitti-paletin

Show/Hide History Näytä/kätke historia näyttää tai piilottaa historia-paletin
Show/Hide Actions Näytä/kätke makrot näyttää tai piilottaa actions-paletin

Show/Hide Status Bar Näytä/kätke tilapalkki näyttää tai piilottaa tilarivin

1. tässä näkyvät auki olevat kuvaikkunat


Help Apua!

Help Topics Ohjeen aiheet etsi apua aiheen mukaan
How to use help Näin käytät Ohje-makroa Ohjeita ohjeen käytöstä 

About Photoshop  Tietoja Photoshopista kertoo tietoja Photoshop versiosta ym.
About Plug-in Tietoja plug-in-moduulista kertoo mitä plug-in ohjelmia käytössä on

Color Management Värinhallinta avaa Adobe Gamma kalibrointiohjelman
Export Transparent Image Kirjoita läpinäkyvä kuva tässä on taas uusi tapa (Velho) tallentaa gif tai png formaatissa kuva jossa on läpinäkyvyys
Resize Image Kuvan koon muunto Uusi tapa muuttaa kuvan kokoa (Velho)